Turun Akvaarioystävät ry: Turun wanhin akvaarioseura

TAY ry:n säännöt

Tulostusystävällisen version säännöistä voi ladata PDF-muodossa: saannot.pdf

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Turun Akvaarioystävät r.y. Sen kotipaikka on Turun kaupunki.

2§ Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on herättää yleistä harrastusta ja innostusta akvaarioiden hoitoon sekä opastaa ja ohjata kalojen, muiden akvaarioeläinten sekä -kasvien viljelyssä, samoin kuin altaiden sisustamisessa ja tarvittavan teknisen välineistön käytössä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen jäsenilleen.

Yhdistyksen tarkoitus toteutetaan:

 1. Turussa ja sen ympäristössä asuvien akvaarioharrastajien yhteenliittymisen avulla.
 2. Järjestämällä julkisia akvaario-, kala- ja kasvinäyttelyitä.
 3. Pitämällä yhdistyksen kokouksissa esitelmiä akvaarioalaan kuuluvista asioista.
 4. Järjestämällä akvaario- ja viljelykilpailuja yhdistyksen jäsenten kesken ja myös valtakunnallisesti.
 5. Tutustumalla akvaarioalan laitoksiin ja tapahtumiin kotimaassa ja ulkomailla sekä seuraamalla alan kehitystä.
 6. Etsimällä ja välittämällä jäsenilleen uusinta akvaarioalan tietoa kotimaassa ja ulkomailla julkaistusta kirjallisuudesta ja lehdistöstä.
 7. Hakeutumalla yhteistyöhön kotimaassa ja ulkomailla tapahtuvan yhdistystoiminnan ja kaupallisen tapahtumien kanssa.

3§ Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoitusperät. Kannatusjäseneksi voi liittyä laitos tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa. Jäsen, joka on jättänyt jäsenmaksunsa yhden (1) vuoden ajalta maksamatta, katsotaan eronneen yhdistyksestä. Kunniajäseneksi voidaan yhdistyksen kokouksessa hallituksen ehdotuksesta valita sellainen henkilö, joka on erikoisen toimeliaasti usean vuoden aikana työskennellyt yhdistyksen hyväksi. Kunniajäsen on vapaa kaikista maksuista.

Yhdistyksen jäsen on oikeutettu ottamaan osaa kaikkiin yhdistyksen toimintoihin.

4§ Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Kannatusjäsenten liittymis- ja jäsenmaksusta vuosikokous tekee päätöksen erikseen.

Yhdistyksen jäsen on velvollinen maksamaan rahastonhoitajalle jäsenmaksunsa kunkin kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä.

5§ Hallitus

Yhdistyksen etuja valvomaan valitaan yhdistyksen jäsenten keskuudesta hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen vaali toimitetaan vuosikokouksessa kahdeksi (2) vuodeksi ja eroaminen tapahtuu siten, että vuosittain kolme (3) varsinaista jäsentä on erovuorossa. Puheenjohtaja ja varajäsenet valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Toimia voidaan tarpeen mukaan yhdistää.

Hallituksen tehtävänä on panna täytäntöön yhdistyksen kokouksissa tehdyt päätökset, tehdä ehdotuksia yhdistyksen tilan parantamiseksi, käsitellä alustavasti jäsenten mahdollisesti tekemät kysymykset ja ehdotukset sekä valvoa yhdistyksen kaikenpuolisia etuja.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) jäsentä on saapuvilla. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

6§ Yhdistyksen varat, tilit ja tilintarkastus

Yhdistyksen varojen käytöstä ja sijoittamisesta päättää hallitus. Yhdistyksen tilit ja hallinto on pidettävä kahden (2) vuosikokouksessa valitun tilintarkastajan tutkittavana. Tilit on päätettävä kalenterivuosittain sekä annettava tilintarkastajien tarkastettavaksi helmikuun aikana. Yhdistyksen hallituksen jäsenet ovat yhteisesti vastuuvelvolliset yhdistyksen kaikista toimenpiteistä, tileistä ja varoista, rahastonhoitaja yksinään kuluvan neljänneksen tuloista. Tilintarkastajat tarkastavat yhdistyksen taloudellisten asioiden hoidon ja tilit antaen lausuntonsa vuosikokoukselle esitettäväksi.

7§ Toimihenkilöt ja heidän tehtävänsä

Puheenjohtajan tulee:

 1. Johtaa puhetta hallituksen ja yhdistyksen kokouksissa, valvoa ja hoitaa yhdistyksen toimintaa, allekirjoittaa asiakirjat ja huolehtia sekä yhdistyksen että hallituksen päätösten toimeenpanosta.
 2. Kutsua hallitus koolle niin usein kuin hän katsoo sen tarpeelliseksi tai milloin vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä.

Sihteerin tulee:

 1. Huolehtia yhdistyksen pöytäkirjasta, hoitaa kirjeenvaihtoa sekä pitää hallituksen puolesta jäsenluetteloa ajan tasalla.
 2. Laatia yhdistyksen toiminnasta vuosittain kertomus, joka on jätettävä hallitukselle kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.
 3. Allekirjoittaa yhdistyksen nimissä asiakirjoja yhdessä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa.

Rahastonhoitajan tulee:

 1. Hoitaa yhdistyksen varoja, toimittaa perimiset ja suorittaa maksettavaksi hyväksytyt maksut.
 2. Antaa neljännesvuosittain hallitukselle täydellinen selonteko rahaston tilasta.
 3. Pitää ja päättää tilit sekä esittää yksityiskohtainen tilinpäätös hallitukselle helmikuun aikana.
 4. Allekirjoittaa yhdistyksen taloutta koskevat asiakirjat.

8§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

9§ Yhdistyksen kokoukset, koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja muut kokoukset kuukausittain. Vuosikokouksesta ilmoitetaan jäsenkirjeessä vähintään viikkoa ennen kokousta. Kuukausikokouksista ilmoitetaan jäsenille jäsenkirjeissä sekä lisäksi akvaarioalan liikkeiden ilmoitustauluilla, vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta. Toimintakauden alkamisesta sekä kokoontumisajan tai paikan tilapäisestä muuttumisesta ilmoitetaan jäsenille henkilökohtaisesti kirjeellä.

Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kokoon kutsuttu. Kaikki päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä avoimesti äänestäen, ellei suljettua äänestystä nimenomaan pyydetä. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on yksi ääni. Äänten jakautuessa tasan vaali ja suljettu äänestys ratkaistaan arvalla, muussa tapauksessa avoimesti äänestettäessä se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Yhdistyksen kokousten tarkastetut pöytäkirjat on pidettävä jäsenten nähtävänä.

10§ Vuosikokous

Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat:

 1. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta.
 2. Kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valinta.
 3. Hallituksen vuosikertomus päättyneeltä kalenterivuodelta.
 4. Edellisen kalenterivuoden tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto.
 5. Vastuuvapauden myöntäminen päättyneen vuoden tileistä ja hallinnosta hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
 6. Toimihenkilöiden palkkion määrääminen.
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
 8. Puheenjohtajan valinta.
 9. Hallituksen jäsenten valitseminen erovuorossa olevien tilalle sekä kahden varajäsenen valinta.
 10. Kahden tilintarkastajan sekä heidän varamiestensä valinta.
 11. Muiden mahdollisesti tarpeellisten vaalien toimittaminen.
 12. Muiden kokouksessa esityslistalla mahdollisesti olevien asioiden käsitteleminen.

11§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Päätös voidaan tehdä vain, jos asiasta on mainittu kokouskutsussa. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sen puolesta on annettu vähintään kolme neljäsosaa (¾) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä. Jos yhdistyksen purkamista pidetään välttämättömänä, voi se tapahtua ainoastaan siten, että purkamispäätöstä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa (¾) kaikista äänestyksessä annetuista äänistä kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa.

Yhdistyksen purkautuessa, tai jos se lakkautetaan, lankeavat sen varat ja omaisuus Turun yliopiston käytettäväksi kasvi- ja eläintieteellisiin tarkoituksiin, ensi sijassa akvaarioiden ylläpitämiseen.

12§

Yhdistyksen toimintaan nähden olkoon soveltuvilta osin voimassa, mitä yhdistyslaki säätää.